Informace o členství

Stanovy KRDMK čl. 4 Členství, odstavec 5

Členství v KRDMK vzniká dnem, kdy přihlášku žadatele vezme na vědomí představenstvo KRDMK a člen uhradí první členský příspěvek. Členství trvá vždy jedno správní období. K prodloužení členství dochází v závěru předchozího správního období na základě písemného prohlášení člena spojeného s úhradou členských příspěvků. Pokud k tomu nedojde ani na základě písemné výzvy KRDMK statutárnímu zástupci člena, dojde po třech měsících ode dne doručení výzvy k zániku členství v KRDMK.

Představenstvo KRDMK schválilo termín pro obnovení členství v KRDMK v termínu od 1.1. do 31.1.

Podmínky pro obnovení členství

1) vyplnit a odeslat novou přihlášku 2) odeslat příslušný členský příspěvek 3) to vše provést do 31.1. příslušného roku

Členské příspěvky

Dle usnesení Valného shromáždění KRDMK je členský příspěvek stanoven ve výši 100 Kč do 100 registrovaných členů. Organizace s vyšším počtem členů uložilo uhradit členský příspěvek 200 Kč. Číslo běžného účtu KRDMK: 56504910/8030 Pro úhradu použijte variabilní symbol = IČO organizace