Vzdělávání

Nabízíme níže uvedené akreditované programy

  • Úvod do kariérové poradenství pro učitele ZŠ a SŠ

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout pedagogickým pracovníkům a pracovníkům v neformálním vzdělávání nástroje k plnění cílů RVP (primárně na jeden ze základních cílů RVP) a to na přípravu takového absolventa, který se dokáže úspěšně prosadit na trhu práce i v životě. Reaguje na požadavky, které jsou dané vzdělávací oblasti Člověk a svět práce (ZŠ a gymnázia) a průřezovým tématem Člověk a svět práce (SOŠ a SOU). Cílem semináře je ukázat učitelům, jak pomoci žákům orientovat se na trhu práce a jak jim pomoci při směřování v oblasti jejich kariérního života.  Měl by umožnit pedagogům a obzvláště třídním učitelům se výrazněji, ve spolupráci s výchovnými poradci, podílet na směřování žáků při výběru profesní dráhy.

8 hodin.

  • Osobnostní a sociální rozvoj s prvky koučingu

Cílem vzdělávacího programu je podpora osobnostně-sociálního rozvoje účastníků s využitím prvků koučingu – uvědomění, podpoření a další rozvíjení silných stránek účastníků. S pomocí práce ve skupině pochopení a přijetí nových pohledů a preferencí při práci s dětmi a kompletace takto získaných zkušeností a nových podnětů a její zakomponování do další práce s mládeží.

8 hodin.

  • Jak se připravit na roli mentora – Úvod do problematiky školního mentorinku

Cílem vzdělávacího programu je seznámit potencionální pedagogické pracovníky škol a školských zařízení s roli mentora v procesu uvádění začínajících učitelů do praxe, získání základních znalostí o fungování mentorského procesu ve školní praxi.

8 hodin.

  • Mentor ve škole – Podpora mentora při uvádění začínajících učitelů do praxe

Cílem vzdělávacího programu je podpora začínajícím mentorům v jejích roli, tj. odborné rady, doporučení a informace  jak správně postupovat v roli mentora při uvádění začínajících učitelů do praxe v jednotlivých fázích poradenského procesu. Jak si vytvořit správný vztah s mentorem, čemu se vyhnout a na co klást důraz. Jak provést ověření úspěšnosti dosažení cílů.

8 hodin.

  • Emoční inteligence pro pedagogy

Cílem vzdělávacího programu je posílení emoční inteligenci pedagogických pracovníků. Účastníci se seznámí s technikami jak zvládat své emoce a využívat je v rámci svého profesního i osobního života. Po absolvování vzdělávacího programu by měli být pedagogičtí pracovníci schopni zvládat své emoce a efektivně využívat svůj emoční potenciál pro dosažení cílů a při jednání se žáky, s rodiči žáků, s kolegy a dalšími osobami.

8 hodin.

  • Jak nám příběhy pomohou vyznat se v emocích

Cílem vzdělávacího programu je porozumění emoční inteligenci zážitkovou formou, internalizovaný proces procházení identifikace s postavou, nácvik role, příprava kulis a předvedení etudy, propojuje vlastní prožitek s životní zkouškou, či prubířským kamenem, jenž odkryjeme v interpretaci a kde si účastník hledá své a souvislosti s vlastními prožitkem, či lekcí, jíž prochází. Jinak, než prožitkem, nelze pochopit fenomén emoční inteligence a jeho významu pro celý lidský život. Účastníci budou schopni využívat naučené i osvojené a prožité dovednosti v praxi při práci s dospívajícími.

16 hodin.

  • Nedirektivní komunikace ve škole

Cílem vzdělávacího programu je osvojení nedirektivní komunikace zážitkovou formou, internalizovaný proces chápání komunikace a jejího významu, bez nutnosti direktivy či prosazení vlastních potřeb a uplatňování komunikačních faulů či manipulace. Účastníci budou schopni využívat naučené i osvojené a prožité dovednosti v praxi při práci s dospívajícími.

8 hodin.

  • Práce s konfliktem

Cílem vzdělávacího programu je osvojení si konkrétních metod vedoucích k schopnosti klidného a racionálního řešení konfliktů. Seminář seznámení účastníky s nenásilným způsobem řešení konfliktů a praktické zažití takového přístupu v konfliktu.

8 hodin.

 

Akreditovane-DVPP

Umime zprostředkovat vzdělávání i ze seznamu remizka.cz