Valné shromáždění členů Krajské rady dětí a mládeže Karlovarska

Dovolujeme si Vás upozornit, že na dne 6. září 2023 od 16.00 hodin svoláváme Valné shromáždění členů Krajské rady dětí a mládeže Karlovarska.

Valné shromáždění bude probíhat v zasedací místnosti KRDMK, Křižovnická 99, Cheb. 

Na jeho programu bude:

1.     Zahájení

2.     Volba zapisovatele, mandátní, volební a návrhové komise

3.     Schválení JŘ

4.     Přijetí nových členů

5.     Zpráva o činnosti KRDMK 2022 a aktuální informace

6.     Zpráva o hospodaření KRDMK 2022

7.     Výroční zpráva 2022

8.     Projekt Šablony pro NNO – zpráva o ukončení projektu

9.     Projekt Za jeden PROVAZ

10.  Plán činnosti a rozpočet KRDMK 2023_24

11.  Volba Rady spolku

12.  Diskuse

13.  Závěr

Podle platných stanov je VS usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů KRDMK. Nebude-li tato podmínka usnášeníschopnosti do jedné hodiny od určeného začátku VS splněna, může svolávající zahájit náhradní VS s totožným programem a na stejném místě po uplynutí jedné hodiny od původně určeného začátku VS.

Náhradní VS je pak usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných. 

Vzhledem ke skutečnosti, že dle ustanovení Statutu KRDMK, je VS KRDMK tvořeno po jednom zástupci z každého jednotlivého členského sdružení je třeba do 31. 8. 2023 potvrdit svoji účast na VS + upřesnit kolik zástupců za Vaše sdružení se VS zúčastní. Materiály pro jednání a organizační pokyny VS dostanou Vaši zástupci po potvrzení účasti na VS.

Dále prosím zkontrolujte, zda jste splnili povinnosti člena a zda máte uhrazen členský příspěvek.