Nová verze Evropské charty informací pro mládež

Právo na informace

Právo na informace bylo uznáno, mimo jiné, ve Všeobecné deklaraci lidských práv, v Úmluvě o právech dítěte, v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a v Doporučení č. (90) 7 Rady Evropy týkající se informací a poradenství pro mladé lidi v Evropě. Z těchto a dalších dokumentů vychází dokument, který při své práci denně používají nejen pracovníci Informačních center pro mládež., aby zajistili kvalitní poskytování informačních a poradenských služeb mladým lidem. A to jak v České republice, tak v ostatních evropských státech. První verze Evropské charty informací pro mládež vznikla již v roce 1993. Od té doby se v informačních a poradenských službách mnoho změnilo. Stejně tak se přizpůsobovala i Charta.

Historie Evropské charty informací pro mládež

V roce 2004 a 2009 byla upravena tak, aby odpovídala trendům v práci informačních center pro mládež. Dokonce k ní přibyl dokument „Principy on-line informací pro mládež“, který samostatně reagoval na stále více se digitalizující svět. Všechny verze Charty jsou výsledkem práce organizace Eryica (European Youth Information and Counselling Agency), mezi jejíž členy patří i Národní ústav pro vzdělávání, zastoupené oddělením Národní informační centrum pro mládež (NICM).

European Youth Information and Counselling Agency (Eryica)

Eryica vždy sleduje potřeby svých členských organizací, skrz ně i mladých lidí, sleduje trendy a snaží se předvídat, kam bude oblast informací a poradenství pro mládež směřovat v budoucnu. V letošním roce opět vyvstala potřeba Evropskou chartu informací pro mládež zaktualizovat. Protože dokument, který je jedním z východisek jak evropské politiky mládeže, tak naší národní (viz např. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020, Národní kodex standardů kvality poskytovaných služeb v ICM), by neměl za reálným světem zaostávat.

Nová verze Evropské charty informací pro mládež

Na 29. valném shromáždění Eryica, v Portugalském Cascais, byla 28. 4. 2018 přijata nová Evropská charta informací pro mládež. Nahrazuje předchozí dokumenty včetně Principů on-line informací pro mládež. Originální znění Charty najdete na: https://www.eryica.org/european-youth-information-charter/. Český překlad pak na stránkách NICM. Základní hodnoty a principy se nemění, charta asimilovala principy on-line informací a změnila svou strukturu. Principy jsou rozděleny do těchto 9 oblastí: nezávislost, dostupnost, inkluze, respektování potřeb, podpora, participace, etika, proaktivita, profesionalita.

Národní informační centrum pro mládež koordinuje kampaň

Národní informační centrum pro mládež se také zapojilo do evropské on-line kampaně, která má za cíl novou verzi charty propagovat. Eryica koordinuje tuto kampaň mezi jednotlivými státy. V ČR kampaň koordinuje Národní informační centrum pro mládež. A tak se od půlky října do poloviny prosince každý druhý den můžete seznámit na sociálních sítích s jednotlivými principy Evropské charty informací pro mládež. Pár slov o samotné kampani najdete na stránkách NICM.

Julie Menšík Čákiová 

zástupkyně ČR v ERYICA

Zdroj: nicm.cz
Zpracoval/vložil: Martin Ivány

Autor příspěvku: ICM Cheb